Avís legal

L'empresa JOAN FALGARONA CORTADA amb NIF 40424691Y i amb domicili social al C/Portella, 2, Figueres (Informació: e-mail - falgarona@falgarona.com), presta serveis a internet a través de la pàgina web principal localitzada en el lloc www.falgarona.com, amb les condicions expressades en el present document.

La societat es troba inscrita en el Registre Mercantil de GIRONA, en el foli 121.

Objecte

La present pàgina ha estat dissenyada per informar el públic de manera gratuïta dels serveis i productes relacionats amb la venda online. JOAN FALGARONA CORTADA es reserva el dret a realitzar els canvis que cregui convenients sobre ella.

Accés i ús dels continguts

L'usuari es compromet a utilitzar aquest web d'acord amb l'establert a la legislació vigent, abstenint-se d'utilitzar la pàgina web per a activitats contràries a les lleis, a la moral, o usos lesius dels drets i interessos de tercers. Així mateix, l'usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir informacions i continguts accessibles a través de la pàgina web emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals per a tal efecte i, si escau, s'hagin posat a la seva disposició.

Propietat intel·lectual i marques

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació continguda en aquesta pàgina web, disseny gràfic, imatges, índexs i codi font en llenguatge HTML o Javascript són de titularitat pròpia.

Les marques contingudes en aquesta pàgina web estan protegides per la llei de marques, essent JOAN FALGARONA CORTADA titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis o, si escau, dels seus llicenciadors, que l'usuari d'aquesta pàgina web ha de respectar.

Queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en ella.

Jurisdicció

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi la pàgina web de www.falgarona.com, serà aplicable la legislació espanyola, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina web els jutjats provincials.